Berichten met tag ‘bibliotheken’

Toekomst en bibliotheekscenario’s

dinsdag, 2 februari 2016

Veel openbare bibliotheken worden uitgedaagd om zich opnieuw in de samenleving te positioneren. Een duurzame verankering is geen gemakkelijke opgave omwille van de snel veranderende sociale, politieke en technologische veranderingen. De vraag ‘waar moet het heen met de bibliotheek’ is dan ook logisch.

WCS_extreme_covers2.indd

In 2014 publiceerde de Koninklijke Bibliotheek vier mogelijke scenario’s voor de ontwikkeling van de bibliotheek in 2025. Met deze scenario’s wordt de rol van bibliotheek in de samenleving opnieuw gedefinieerd. In alle deze scenario’s spelen overheid en private en andere publieke partijen een rol.

Het eerste scenario is transformatie. In dit scenario financiert de overheid de bibliotheek weliswaar maar neemt de concurrentie van private partijen toe. In enkele Nederlandse gemeenten zoals Buren en Waterland wordt de bibliotheekvoorziening privaat geëxploiteerd, aangezien de lokale overheden deze dienstverlening hebben uitbesteed aan een commercieel bedrijf. Een niet gering probleem  in deze specifieke gevallen is  dat dergelijke bibliotheekvoorzieningen geen deel uitmaken van het  landelijk bibliotheekstelsel en er dus geen interbibliothecair leenverkeer met de rest van Nederland mogelijk is.

In het tweede  scenario -evolutie- blijft de overheid  subsidiëren en zijn er geen andere concurrenten. In dit scenario is geen sprake van een snelle ontwikkelingen of radicale wijzigingen. De vraag is of bibliotheken op deze wijze  voldoende snel kunnen anticiperen op maatschappelijke  ontwikkelingen. Het derde scenario is het integratie-scenario. De functies van de bibliotheek worden geïntegreerd met die van een andere organisatie. De nieuwe organisatie krijgt een multifunctioneel karakter. De ontwikkeling in Middelburg door de integratie van de eerdere Stichting Scoop en de Zeeuwse Bibliotheek  is hiervan een goed voorbeeld.

In het vierde scenario houdt de openbare bibliotheek op te bestaan. Dit is de zogenaamde sterfhuisconstructie, waarbij financiële ondersteuning van bibliotheken door de overheid wordt beëindigd. Meerdere functies van de bibliotheek komen te vervallen en andere partijen zorgen voor nieuwe (goede?) alternatieven. Daarnaast kunnen burgers hun informatie uit andere bronnen halen. De landelijke overheid werkt daar aan mee.

De Koninklijke Bibliotheek  introduceerde per 1 januari  j.l. het afzonderlijke digitale lidmaatschap speciaal bedoeld voor de steeds grotere groep lezers die geïnteresseerd is in het lezen van e-books. Het tarief van €42  is aan de relatief hoge kant en het praktische probleem blijft dat verschillende tarieven voor het lenen van fysieke en digitale boeken langs elkaar blijven bestaan. Er wordt door de branche echter gewerkt aan een harmonisatie. Het is even afwachten hoe dit zich ontwikkelt.

openingstijden bibliotheek

De vraag is interessant in hoeverre een bibliotheek die volledig steunt op private middelen succesvol kan zijn. In de 18e eeuw bestonden al winkelbibliotheken, gedreven door boekhandelaren die boeken gingen uitlenen als nevenactiviteit. Het doel was geld verdienen en het uitlenen zelf had verder geen ideële achtergrond. De Groningense boekverkoper E. Artel rekende in 1841 f 5,50 voor een lidmaatschap van een jaar. Precieze aantallen van winkelbibliotheken zijn niet bekend. Alleen al in Amsterdam bestonden kort na de oorlog nog ruim 100 winkelbibliotheken, maar deze verdwenen daarna snel.

In Engeland is de London Library  een voorbeeld van een goed functionerende, geoutilleerde bibliotheek zonder overheidssteun. Deze wetenschappelijke bibliotheek bestaat reeds sinds 1841 en beschikt intussen over een collectie van 1.000.000 titels. De leden kunnen tevens een ruime digitale collectie raadplegen.

london-library

De instandhouding van de London Library gaat gepaard met hoge kosten en de prijs van een individueel lidmaatschap bedraagt daarom 495 Pond per jaar (ca. € 655). Hoe het ook zij, blijkbaar is de tariefstelling geen belemmering voor het functioneren van de bibliotheek. Nieuwsgiering: je kunt een hier kijkje nemen in de London Library. De vraag is vervolgens: kan iets dergelijks ook in Nederland? Wellicht wil een durfkapitalist wel investeren…

Cees de Blaaij, vakreferent

Oude bibliotheken op Schouwen-Duiveland

maandag, 2 februari 2015

Lang voor de Zeeuwse Bibliotheek, en zelfs lang voor de Provinciale Bibliotheek van Zeeland, hebben er in deze provincies bibliotheken bestaan die min of meer voor algemeen gebruik toegankelijk waren. Van deze collecties is meestal bitter weinig bekend, en soms kunnen we het bestaan ervan alleen maar vermoeden. Een enkele keer is de ruimte bewaard gebleven, maar zijn de boeken zelf door omstandigheden verdwenen. Hieronder volgt een indruk van de librije van Zierikzee, van mogelijke andere kerkelijke collecties op Schouwen-Duiveland, en van de oude boekenverzameling op het stadhuis van Zierikzee.

ets,Nieuwe of Sint LievensMonsterkerk1830

De Sint-Lievens Monsterkerk te Zierikzee was in de Middeleeuwen een kapittelkerk. Deze beschikte over een librije, die zich aan de zuidwestzijde van het koor bevond. Het vertrek werd in 1422 gebouwd, en diende in de 16e eeuw ook als kapittelhuis. Na de hervorming  werd de ruimte als consistorie gebruikt. Behalve de kerkeraad van de stad Zierikzee, vergaderde hier ook de Classis Schouwen-Duiveland.*

Over de inhoud of omvang van de middeleeuwse bibliotheek is nauwelijks informatie voorhanden. In 1726 trof een timmerman in het koorgewelf van de kerk drie weggestopte wiegedrukken aan. Het betrof twee pauselijke decretenbundels en een retorisch werk dat van een ketting voorzien was: Johannes de Sancto Geminiano (ed. Helwicus Teutonicus), Liber de exemplis ac similitudinibus rerum.** In ieder geval heeft dit boek in de librije gelegen. Het indrukwekkende kerkgebouw werd in 1832 door brand verwoest, en bezat toen geen predikantenbibliotheek.

Van de belangrijkste andere kerken op het eiland Schouwen-Duiveland, namelijk die van Haamstede, Brouwershaven en Nieuwerkerk, is niet bekend of ze over boekencollecties beschikten. Weliswaar werd aan de kerk in Nieuwerkerk in 1499 een kapittel verbonden, maar niets wijst op een librije.

De diverse kloosters op het eiland bezaten vanzelfsprekend missalen, bijbels en andere handboeken voor de liturgie. Drie boeken, afkomstig van het reeds eeuwenlang spoorloos verdwenen kartuizerklooster Sion bij het dorp Noordgouwe, zijn bewaard gebleven: een gedrukte bijbel uit 1537 in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, en verder een boekje uit 1577 in het Stadsarchief van Leuven en een handgeschreven gebedenboekje uit 1523 in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.***

Zoals iedere zichzelf respecterende stad in de Republiek der Verenigde Nederlanden, bezat ook het stadhuis van Zierikzee een boekencollectie. De werken stonden niet ter beschikking van de burgerij. Zeker een hele kast moet gevuld geweest zijn met de gedrukte Notulen van de edel mogende heeren Staten van Zeelandt. Zierikzee ontving deze reeks, voorzien van het eigen stadswapen, in haar hoedanigheid als een van de zes stemhebbende steden in het gewest. Van 1709 tot 1754 bestelde het stadsbestuur de resoluties van de Staten-Generaal bij de landsdrukker in Den Haag. Met de weinige andere bewaard gebleven boeken worden deze in het Gemeentearchief van Schouwen-Duiveland bewaard. De bibliotheek van dit archief, die zowel oude drukken als recent materiaal omvat, is ontsloten via de eigen website.****

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan vriendelijke mededelingen geleverd door de heer H. Uil, gemeentearchivaris van Schouwen-Duiveland.

 

* De ruimte is aangegeven op de plattegrond van de kerk, gevoegd bij: P.D. de Vos, De grafschriften der voormalige St. Lievens-Monsterkerk te Zierikzee, Zierikzee 1911.

** Zie: J. de Kanter, Phil.z., Chronijk van Zierikzee, 2euitgave, Zierikzee 1795, pagina 48-54.

*** Bronnen: Verslag Provincie Zeeland, 1905, pagina 24-25; B.D.H. Tellegen Azn., De Provinciale Bibliotheek van Zeeland, Middelburg 1953, pagina 9.

KB, Brussel, Handschriftenverzameling II 5573. Vriendelijke mededeling van (wijlen) dr. J.H. Kluiver, 1979.

Leuven, Stadsarchief, nr. 7172. Idem.

H.J.J. Scholtens, De Karthuizers bij Zierikzee, in: Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem, 1935, pagina 165-223.

**** Zie: http://schouwen.hosting.deventit.net/AtlantisPubliek/default.aspx?modules=Archieven%20en%20Inventarissen#

 

Ondergetekende is gevraagd om een bijdrage te leveren aan een boek over librijen en oude bibliotheken in Nederland tot het jaar 1800.  Ik zou daarin de Zeeuwse situatie aan de orde stellen. Het bovenstaande is een voorproefje op dat lange artikel. Na een eerdere bespreking over de librije van Hulst, enkele maanden geleden, breng ik met plezier ook deze schaarse informatie over oude bibliotheken op Schouwen-Duiveland alvast in het openbaar.

 

Marinus Bierens, conservator Bijzondere Collecties

 

Vertegenwoordiger wetenschappelijke bibliotheek buiten de provincie

donderdag, 2 mei 2013

Als wetenschappelijk medewerker krijg je nogal eens de gelegenheid om vakgenoten van andere grote en soms ook kleine, specialistische bibliotheken te ontmoeten. Er bestaat in Nederland een aantal gezelschappen waar bibliothecarissen van een bepaald vakgebied elkaar ontmoeten, nieuws uitwisselen, of afspraken maken op het gebied van collectievorming, ontsluiting en beschikbaarstelling. Deze overlegvormen lijken zich vooral op het gebied van de humaniora te bevinden. Hieronder geef ik een beeld van de uiteenlopende groepen waarin ik als conservator en vakreferent de Zeeuwse Bibliotheek (ZB) vertegenwoordig. Ook mijn directe collega’s zitten overigens in verschillende soortgelijke overlegvormen.

De conservatoren van de universiteitsbibliotheken (UB’s) en van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (KB), gezamenlijk de UKB genoemd, hebben een formeel verband dat de ‘UKB Commissie Bijzondere Collecties’ heet. Zij hebben namens de deelnemende instellingen de bevoegdheid om gezamenlijk beleid te bepalen. Andere grote bibliotheken met erfgoedcollecties, zoals de ZB, maken daar officieel geen deel van uit, maar ze kunnen wel als toehoorders en adviseurs bij de vergaderingen aanwezig zijn. Deze commissie heeft een bestuur dat formele zaken doorspreekt. De algemene bijeenkomsten, die voor alle deelnemers bestemd zijn, hebben meer het karakter van kleine symposia. Ze zijn heel nuttig om je deskundigheid te bevorderen. Onder ‘bijzondere collecties’ worden niet alleen oude drukken verstaan, maar ook bijvoorbeeld handschriften, brieven, kaarten, beeldmateriaal en tegenwoordig ook digital born documenten.

Onder die grote Commissie ressorteren een paar meer gespecialiseerde werkgroepen. Zo heb je de Werkgroep Handschriften, (waar of Liesbeth van der Geest naartoe gaat, of ikzelf) en de Werkgroep Gedrukte Werken (hiervoor wist niemand een welluidender term te vinden), waar ik zelf lid van ben. Die werkgroepen hebben geen formele status, dus is er ook geen statusverschil tussen conservatoren van de UKB of Plus-bibliotheken (de vroegere WSF, provinciale of stedelijke bibliotheken met een Wetenschappelijke SteunFunctie). Wij maken alleen onderling werkafspraken en adviseren het bestuur van de Commissie, en via hen de overkoepelende instellingen, over te voeren beleid in zake bijzondere papieren collecties.

Als conservator heb ik tevens zitting in het nog minder formele overleg beheerders van bewaarcollecties kinderboeken en centsprenten (daarom is de naam van het overleg ook in kleine letters gespeld). Daarin vind je naar verhouding weinig UB’s, maar juist wel de KB die een enorme collectie oude Nederlandse kinderboeken heeft, en een aantal Plus-bibliotheken. Wie je er ook tegenkomt, is soms een verrassing, zoals het Museum Oud Nijkerk, het Openluchtmuseum Arnhem of de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience uit Antwerpen. Een selectie van dit gezelschap is de gebruikersgroep van het CBK (Centraal Bestand Kinderboeken), in die zin dat het CBK een deelverzameling van de landelijke catalogus Picarta is. Maar omdat de ZB niet actief meewerkt aan het CBK, houd ik het meestal bij het kennis nemen van de notulen.

Aangezien ontsluiting eveneens tot het takenpakket van de vakspecialist behoort, heb ik zitting in de Gebruikersgroep Trefwoordenthesaurus van NBD Biblion. Hierin zitten, naast medewerkers van de NBD zelf, ook vertegenwoordigers van grote openbare bibliotheken, meestal catalografen. Een woordsysteem is altijd onderhevig aan veranderingen in taal en maatschappij. Daarom moet er nogal eens overlegd worden wat nu de meest gangbare en toegankelijke term voor de bezoekers is. De ZB is een grootgebruiker van het trefwoordensysteem, omdat wij, naast de gangbare Nederlandse boeken, veel buitenlandse publicaties aanschaffen die we zelf beschrijven en indelen. De beslissing over bijvoorbeeld ‘Fietsen’ dan wel ‘Rijwielen’ ligt uiteindelijk bij NBD Biblion, maar als de meerderheid van de gebruikers een ander oordeel heeft, gaan ze meestal daarin mee.

Een vrij klein maar hecht en toegewijd overleg is dat van de vakspecialisten op het gebied van de Klassieke Oudheid. Het heeft geen officiële naam, omdat het ook geen formele status heeft. De een zegt ‘overleg klassieken’, de ander ‘specialisten klassiek cultuurgebied’, de derde ‘vakreferenten klassieke talen’. Grieks en Latijn staan centraal, maar de omvang van de vakgebieden lopen wel eens uiteen. Sommigen hebben er oude geschiedenis of filosofie bij. Toen ik me tien jaar geleden aansloot, waren het allemaal heren, en kwam meteen na mij ook de eerste vrouw erbij. Nu zijn het hoofdzakelijk dames en ben ik een van de laatste mannen. Ze vertegenwoordigen allemaal UB’s; alleen de ZB en de Tresoar uit Leeuwarden komen uit een ander segment.

 

bierensblog

Bijeenkomst van het overleg klassieke oudheid in de UB van Utrecht

Helemaal de enige man, en de enige persoon van buiten de UKB, ben ik in het evenmin formele vakspecialistenoverleg romanistiek. Daar hoort het Latijn, de voorouder van alle romaanse talen, zelf niet bij, maar wel Frans, Italiaans, Spaans en Portugees. De ZB is daar zeker op zijn plek. Wij hebben een leescollectie Franse letterkunde die niet voor die van menige universiteitsbibliotheek onderdoet. Bij het bestellen van een literaire roman zie ik dikwijls dat ik de eerste ben die de betreffende titel aanschaft. Ook onze verzameling Spaans is behoorlijk, en lezers van Italiaans en Portugees kunnen eveneens goed terecht. Dank zij het InterBibliothecair Leenverkeer (IBL) komt onze collectie aan alle openbare en wetenschappelijke bibliotheken in Nederland ten goede.

De theologen hebben weer een zeer strikte organisatievorm. Het is een vereniging, de Vereniging voor het Theologisch Bibliothecariaat (VThB), met een volwaardig bestuur met voorzitter, secretaris, penningmeester en zelfs een kascommissie. Deze vereniging is weer aangesloten bij een Europees verband van theologisch bibliothecarissen. De VThB is een aardige mengeling van UKB, twee Plus-bibliotheken (de ZB en alweer de Tresoar), en bijvoorbeeld de kleine Theologische Universiteit Apeldoorn (christelijk-gereformeerd), de abdijbibliotheek van Egmond, en ook hier weer grensoverschrijdend, de Maurits Sabbe Bibliotheek als onderdeel van de universiteit van Leuven. Er worden tamelijk bindende afspraken gemaakt, vooral tussen de UKB’s, over afstemming van de collecties, deselectie, of gezamenlijke inkoop van digitale bestanden.

Het zijn allemaal verschillende verbanden, maar toch ontmoet ik er soms dezelfde mensen op meerdere plaatsen, omdat ze net als ik een combinatie van vakgebieden onder hun beheer hebben. De frequentie van de (informele) bijeenkomsten of (officiële) vergaderingen loopt uiteen van een tot twee keer per jaar. Soms heb ik enkele maanden niets, en dan komt ineens alles vlak na elkaar. Ik ga natuurlijk ook niet naar alles toe, maar toch wel naar drie kwart van de bijeenkomsten. Het kost altijd een dag, omdat de vergaderingen op heel verschillende plekken gehouden worden. Dat kan doorheen heel Nederland zijn, soms ook in België. Zo leer je wel veel bibliotheken kennen, want aan de vergadering zit vrijwel altijd een rondleiding vast.

Gedrukte Werken 016

Vergadering van conservatoren in de ZB bij het afscheid van Ronald Rijkse

De naamsbekendheid van de ZB is mede door al deze verbanden erg groot, en zeker ook de reputatie als een ervaren instelling waarmee je rekening moet houden. Ik ben niet bang om vragen te stellen, want ik wens graag dat door middel van mijn persoon de algehele vakbekwaamheid van de ZB toeneemt. In de meeste gezelschappen ben ik terecht gekomen dank zij mijn voorgangers Ronald Rijkse en Pieter Schoonheim. Doordat de vakgebieden zich steeds meer op minder mensen concentreren, neemt anderzijds de breedte van het spectrum weer toe. De Zeeuwse eilanden zijn geen moeizaam bereikbare afgesloten wereld, maar maken, althans op bibliotheekgebied, ten volle deel uit van het grote wetenschappelijke verband.

 

Marinus Bierens, Conservator bijzondere collecties en Vakreferent buitenlandse letterkunde

 

Spotify

dinsdag, 2 november 2010

spotify1

Met de komst van streaming muziekdiensten zal de losse, betaalde download en de illegale download het moeilijk gaan krijgen. De muziekdienst die ik nader zal toelichten is Spotify.

Het heeft even geduurd voordat de auteursrechten in Nederland officieel geregeld waren, maar sinds mei 2010 is Spotify eindelijk ook in Nederland verkrijgbaar. Met de komst van deze on line muziekdienst is het aanbod aan onbeperkte streaming behoorlijk uitgebreid.

Wat is Spotify?

Spotify is een Brits-Zweedse webdienst die streaming audio verzorgt. De cd verving de lp, de mp3-speler verving de cd en de streaming muziekdienst vervangt de eigen mp3-verzameling op je eigen computer.

De muziekverzameling staat niet meer op de harde schijf maar op een webserver. Het is af te spelen op elke computer en zonder beperkingen vertegenwoordigd. Zeker niet compleet, maar de database is groot genoeg om nieuwe artiesten te ontdekken. Er is een ongelimiteerde toegang tot een catalogus van 8 miljoen nummers. Dagelijks worden er meer dan 10000 nummers aan de database toegevoegd. De extra artiest-info komt van de All Music Guide.

Alle grote platenmaatschappijen doen er aan mee. Naast de popmuziek zijn de jazz en klassieke muziek ook volop aanwezig. Het Nederlandse repertoire is nog wat ondervertegenwoordigd. Het komt wel voor dat tracks van een album door rechtenbeperkingen toch niet in Nederland te beluisteren zijn. Dit is vooral het geval bij verzamelalbums. Je krijgt dan de melding “this track is currently not available”.

Hoe werkt Spotify?

Om Spotify te kunnen gebruiken moet er een gratis programma gedownload worden dat zich net zo eenvoudig en snel laat installeren als gebruiken. Met de zoekfunctie kan er naar artiesten, albums of tracks gezocht worden en er kunnen afspeellijsten samengesteld worden.

De basis  “freemium” dienst is gratis, maar hier zitten wel beperkingen aan. Er kan maar maximaal 20 uur muziek per maand geluisterd worden, de geluidskwaliteit is 160kb/s en er komen regelmatig reclameboodschappen tussen de nummers door.

Voor €5,- per maand is er de “unlimited” versie die de mogelijkheid biedt om onbeperkt en zonder reclameboodschappen te luisteren. Tenslotte is er voor €10,- per maand het “premium”-abonnement en kan er onbeperkt geluisterd worden bij een geluidskwaliteit van 360kb/s en krijgen gebruikers die in het bezit zijn van iPhone of Android smartphone een gratis app. tot hun beschikking waarmee ze Spotify op hun mobiel kunnen gebruiken.

Spotify kan via “Facebook connect” gekoppeld worden met Facebook. Vervolgens kunnen de afspeellijsten gedeeld worden met vrienden op Facebook die ook van Spotify gebruik maken. Verder kan het afspeelgedrag ook gedeeld worden met volgers op Twitter.

spotify 2

Spotify en bibliotheken

Tot op heden is dit thema in bibliotheekland over het algemeen een onderbelichte ontwikkeling. Als er geen actie ondernomen wordt, kan Spotify een bedreiging zijn voor de bibliotheken. Immers het gebruiksgemak van Spotify is groot, de prijs laag, de collectie immens en de connectie met Facebook en Twitter zorgt voor snelle verspreiding en promotie. Nieuwe diensten zoals Spotify zijn zo goed dat daar door bibliotheken weinig aan toe te voegen valt.

Toch liggen er wel degelijk kansen, zoals op het gebied van mediawijsheid. Er is wel het gegeven dat er steeds meer media bijkomen en dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Hier ligt een taak voor bibliotheken om mensen te gidsen door de wereld van streaming media.

Binnen de sectie muziek van de Zeeuwse Bibliotheek hebben we dit onderwerp ook uitvoerig onder de loep genomen. Wij zijn van mening dat muziekstreaming iets is om rekening mee te houden en nog beter is het om hier daadwerkelijk wat mee te doen. Het moet niet alleen bij het gidsen blijven. Het is van belang dat er met Spotify contact gezocht moet worden om afspraken te maken. Het lijkt ons een goede zaak dat de Centrale Discotheek Rotterdam hier een voortrekkersrol in gaat vervullen.

In de Centrale Discotheek is het al enige tijd mogelijke om 400.000 albums compleet te beluisteren en binnenkort is het mogelijk om in een aantal bibliotheken via MuziekWeb-terminal alle muziek compleet te beluisteren. Het aanbod van streaming muziek zou nog gigantisch uitgebreid kunnen worden als er een koppeling tussen CDR en Spotify gerealiseerd zou kunnen worden.

Bibliotheken kunnen aanhaken bij dit project en worden gedwongen om meer in te spelen op het beleefconcept van de klant, zoals het inrichten van aantrekkelijke luisterplekken. Het is voor (muziek)bibliotheken zaak om de ontwikkelingen rond muziek streaming goed in de gaten te houden, vooral omdat de cd-collectie in de toekomst toch een onzekere tijd tegemoet gaat.

Hoe zal de toekomst eruit gaan zien? Spelen en delen, in plaats van hebben en houden?

Rea in muziekstoel

Rea Bensch, vakspecialist Muziek

Bron: Jan Klerk –  Spotify, het begin van een mediarevolutie?

Uit Zweden

maandag, 5 juli 2010

Op reis in het buitenland ga ik uit aardigheid wel eens een bibliotheek binnen. In juni van dit jaar bracht ik drie weken in Zweden door. Dat kwam deze keer toevallig op gemiddeld één bibliotheek per week neer. Ik ben in twee openbare bibliotheken geweest en een universiteitsbibliotheek. Een ontspannen indruk.

simrishamn

Bibliotheek ‘Valfisken’

De eerste was de openbare bibliotheek ‘Valfisken’ in Simrishamn. Dat ligt op de uiterste zuidoostelijke punt van Zweden, aan de Oostzee. Het is een plaats ongeveer zo groot als Yerseke (en met dezelfde zeelucht). Ik dacht dat ik de eerste Marinus Bierens ooit in Simrishamn was, maar wat bleek: mijn grootvader met dezelfde naam was mij daar al zestig jaar geleden voorgegaan op een agrarische studiereis.

Zoals gebruikelijk in Scandinavië, is de bibliotheek onderdeel van een ‘cultuurhuis’ dat onderdak biedt aan meerdere culturele instellingen. Bij binnenkomst zie je meteen wat je in Zweden verwacht: de nieuwste detectives van eigen bodem. Iets verderop hebben ze een apart gedeelte voor regionale geschiedenis. Opvallend is ook een informatiepunt over de Europese Unie.

Er zijn minder werkplekken met computers dan je in een vooruitstrevend noordelijk land verwachten zou. In ieder geval geen gamezone. Wel behaaglijke plekken voor iedereen om lekker te zitten lezen. Het plaatsingssysteem van de boeken en andere materialen is op basis van korte nummers. Op de etiketten staan niet de eerste vier letters van het hoofdwoord, dus wordt het aan de lener zelf overgelaten om de goede plank te vinden. Zeker bij het wegzetten moet je daar toch wel goed op de achternaam van de schrijver letten, denk ik. De website is enkel in het Zweeds.

gavle

Stadsbibliotheek ‘Gefle Vapen’

Het middelgrote Gävle

Veel noordelijker aan de Oostzee, of eigenlijk is het al aan de Botnische Golf, ligt Gävle (uitspreken als jaevle). Aan de overkant van het water moet Finland liggen. De stad is van het formaat Roosendaal. De stadsbibliotheek ‘Gefle Vapen’ is van het formaat Zeeuwse Bibliotheek Plus, zou ik zeggen. Ze is gevestigd in een modern pand aan de rand van een 18e eeuwse wijk. Veel binnensteden in Zweden zijn verloren gegaan door branden. Dat heb je in een land waar eeuwen lang vooral van hout gebouwd werd. Maar in Gävle is een aantal straten met houten huizen in pasteltinten bewaard gebleven.

De open opstelling doet zeker niet onder voor de Zeeuwse Bibliotheek. Wat er vooral opvalt, is dat de kasten zo heerlijk vol zijn. Saneren? Pas wanneer de kasten uitpuilen, gaan we eens kijken wat misschien weg kan. Als boeken een beetje slijten, wil dat zeggen dat de mensen ze graag lezen. Dus dan laat je ze juist staan! Zo lijken ze te redeneren. In de collectie valt op hoeveel leesboeken ze in vreemde talen hebben. Niet alleen Fins en Engels, maar alle talen waar asielzoekers en andere ‘medezweden’ vandaan komen. Bijvoorbeeld heel veel Arabisch, Perzisch en Russisch. Er staan zelfs welgeteld vier Nederlandse romans, waaronder niemand minder dan goeie ouwe Mien van ’t Sant!

Wij waren er op zondag, en dan zijn ze enkele uren open. De collectie muziek is een wat we noemen ‘speerpunt’ van deze bibliotheek. Wat ook op de Zeeuwse Bibliotheek lijkt, is het doe-het-zelf systeem bij uitlenen en innemen. En links voorbij de ingang heeft deze stadsbibliotheek eveneens een leescafé, met een wat ruimere sortering dan bij ons. Bovendien heeft het café een heus buitenterras. De website is ook hier alleen in het Zweeds gesteld.

uppsalaZilveren bijbel

Grandeur van Uppsala

Van een grandioos kaliber is de universiteitsbibliotheek van Uppsala. In deze stad ontwierp de 18e eeuwse geleerde Carl von Linné (in Latijnse vorm Carolus Linnaeus) een indeling voor het plantenrijk die nog altijd geldig is. Uppsala was in de oudheid het politiek, cultureel en godsdienstig hart van de Zweedse natie. Vandaar dat hier in de late middeleeuwen een universiteit opgericht werd.

De bibliotheek ‘Carolina Rediviva’ is ondergebracht in een 19e eeuws pand bovenaan een heuvel met uitzicht op de dom en universiteitsgebouwen. Om binnen te gaan moet je lid zijn. Maar naast de hoofdingang is wel een permanente tentoonstellingsruimte ingericht. Met, vanzelfsprekend, de hoogtepunten uit de collectie. Waren Simrishamn en Gävle voor ons nog te bevatten, op de universiteit kom je natuurlijk in een andere wereld. Kleitabletten, Egyptische papyri, verluchte handschriften, de oudste Zweedse drukwerken in het Latijn en in het Zweeds…

Absolute topper is de ‘zilveren bijbel’ uit het begin van de zesde eeuw. Het is een vrijwel ongeschonden exemplaar van de vier evangeliën in de Gotische taal. Op dun purperkleurig perkament zijn de letters met zilverhoudende inkt opgetekend, vandaar de naam. Een eeuw tevoren was de tekst in het Gotisch vertaald. Tijdens de grote volksverhuizingen was een deel van de Goten, voor het andere deel woonachtig in het zuiden van Zweden en het nog steeds zo genoemde eiland Gotland in de Oostzee, in Oost-Europa terecht gekomen. Daar splitsten ze zich weer tussen Oost- en West-Goten. De Oost-Goten veroverden Italië. Hun koning Theoderik, die in Ravenna woonde, gaf opdracht voor dit handschrift. Het was vermoedelijk zijn persoonlijk exemplaar.

In de 16e eeuw bevond het evangelieboek zich in het bezit van de Oostenrijkse keizers. Zij hadden een grote bibliotheek in Praag. Aan het einde van de dertigjarige oorlog, in 1648, namen Zweedse troepen Praag in en namen de boekenschat mee naar hun land. Zonder te weten wat ze precies bij zich hadden, brachten ze zo het Gotische evangelie thuis in Zweden, de hedendaagse erfgenaam van de Gotische natie. Nu ligt het boek permanent te kijk in een spaarzaam -maar stemmig- verlichte vitrine.

De  universiteitsbibliotheek heeft ook een website. Met een kleine virtuele tentoonstelling. Rechts bovenaan is een knop waarmee je de taal op Engels kunt zetten. Als conservator van de bescheiden Zeeuwse collectie kwam ik toch wel een beetje beduusd naar buiten …

Eenmaal terug in Middelburg, werd ik verrast door het zomerthema ‘Scandinavië’. Terwijl ik alle Zweedse bossen afgezocht had op trollen, maar er geen gevonden had, lachten ze me vrolijk toe in vitrines op de begane grond van de bibliotheek. Maar deze zijn niet echt. Want hoe herken je echte trollen? Je kunt ze meestal niet eens zien, maar alleen ruiken. Ze stinken namelijk ontzettend. En ik kan het toch wel weten, gelooft u mij.

Marinus Bierens, vakreferent & coördinator catalogus Zeeuws Documentatiecentrum