Berichten met tag ‘Zeeland’

De Conclusie

zaterdag, 14 januari 2012

In het NOS journaal van afgelopen dinsdag 10 januari zag ik ze weer. In het gevolg van Koningin Beatrix liepen Paul Schnabel en Alexander Rinnooy Kan, om in Oman uit te leggen hoe je kunt polderen. ‘Polderen in de woestijn’ kopte het nieuws. Het is natuurlijk toeval, maar dezelfde dag verscheen De Conclusie.

Standplaats Zeelandboekje De ConclusieEen fraai boekje, uitgegeven door de Zeeuwse Bibliotheek en vijfde in de reeks naar aanleiding van Standplaats Zeeland.

De Conclusie doet verslag van 20 oktober 2011, een razend drukke dag waarin we vier van de vijf Standplaats Zeeland gasten opnieuw mochten verwelkomen. In een bus zijn we met Louise Fresco, Jeroen van der Veer, Paul Schnabel en Alexander Rinnooy Kan de provincie ingetrokken. Wubbo Ockels was door de zonneautorace in Australië (waarbij hij trouwens deze keer tweede werd) verhinderd. Om te kijken of er conclusies te trekken zijn, wat de stand van zaken is en hoe Zeeland erbij ligt; economisch, demografisch, qua veiligheid, milieu, ontwikkeling en onderwijs.

In aanwezigheid van Karla Peijs en alle Zeeuwse media is in de Zeeuwse Bibliotheek gesproken met en geluisterd naar burgers, deskundigen, ondernemers, politici en jongeren. Als ik een conclusie uit De Conclusie mag trekken is dat die ontmoetingen misschien wel het meest waardevolle resultaat zijn van Standplaats Zeeland. Wat ook op deze dag bleek is dat het trekken van een conclusie over hoe het met Zeeland is en verder moet even moeilijk als noodzakelijk is. Polderen is daarbij niet zo’n gek idee. We exporteren het model nu zelfs. Polderen, een in Zeeland niet alleen in overdrachtelijke zin betekenisvol begrip, waardoor het land groter en droger lijkt dan het eigenlijk is.

De Conclusie is vanaf 17 januari voor € 5,- verkrijgbaar bij de Klantenservice van de Zeeuwse Bibliotheek.

Sip Beth, Communicatieadviseur

Ordonnanties Provincie Zeeland ingewerkt

woensdag, 28 september 2011

De Zeeuwse Bibliotheek bezit een grote collectie van Zeeuwse ordonnanties, die in de kluis bewaard worden. Dit zijn overheidsuitgaven vanaf het einde van de 16e tot het begin van de 19e eeuw. Ze behelzen verordeningen (een synoniem van ordonnantie) waarbij de overheid, dikwijls naar aanleiding van concrete gebeurtenissen, wettelijke bepalingen uitvaardigde. Alle bestuurslagen hadden de bevoegdheid deze te publiceren: zowel de Staten Generaal, het provinciebestuur van Zeeland als afzonderlijke steden en dorpen.

Meestal verscheen een dergelijk voorschrift eerst als plakkaat. Dit waren gedrukte aanplakbiljetten die in overheidsgebouwen ter inzage hingen. De bevolking die het lezen machtig was, kon dan kennis nemen van hetgeen de overheid decreteerde. Dikwijls werden dergelijke ordonnanties in de loop van de tijd herzien, aangevuld en vervolgens weer herdrukt. Dan verschenen ze ook in de vorm van brochures. De teksten waren tamelijk kort, omdat ze aanvankelijk op één aanplakbiljet moesten passen. Om te zien zijn ze niet erg spannend: vooral een lap tekst, maar bovenaan werd een sierlijke afbeelding van het stads- of provinciewapen afgedrukt. Voor ons (en waarschijnlijk ook wel voor de mensen uit die tijd) zijn ze moeilijk te lezen, omdat de zinnen enorm lang zijn. Stadhuistaal, of in dit geval griffietaal, is kennelijk een euvel van alle eeuwen.

De Zeeuwse Bibliotheek bezit ongeveer achthonderd titels van ordonnanties die uitgevaardigd zijn door het provinciebestuur. Het werkelijke aantal is ruim twee maal zoveel, omdat er veel dubbele exemplaren zijn. Ongeveer de helft bestaat uit plano’s (plakkaten), die wij liggend in grote laden bewaren. De collectie is daarmee echter nog lang  niet compleet. Ook elders in het land worden op universiteitsbibliotheken Zeeuwse ordonnanties bewaard, waarvan menige titel niet op onze bibliotheek zelf aanwezig is.

IMG_7303
 Plakkaat uit 1691 in gotisch schrift

 

Het is interessant te zien hoe de naam van de provincie Zeeland in de loop van de tijd gewijzigd is. Vanaf de Tachtigjarige Oorlog tot ongeveer 1730 noemde zij zich ‘Land en grafelijkheid van Zeeland’ (in uiteenlopende spellingen). Daarna staan de decreten op naam van de ‘Staten van Zeeland’, en noemt men het land zelf een provincie. De term ‘gewest’ die men misschien verwachten zou, komt in officiële stukken niet voor. In 1795 begint de Franse tijd, en dan verandert het provinciebestuur onder druk van de politiek voortdurend van naam. Achtereenvolgens luidt die: Provisionele Repraesentanten van het Volk van Zeeland, Provinciale Raad van Zeeland, Vertegenwoordigers van het Volk van Zeeland, Intermediair Administratief Bestuur van het Voormalig Gewest Zeeland, Departementaal Bestuur van Schelde en Maas, Departementaal Bestuur van Zeeland, Land-drostambt van Zeeland en ten slotte Préfecture du Département des Bouches de l’Escaut; dit allemaal volgens wat men plotseling ‘politiek correct’ achtte. Sinds 1815 is Zeeland een provincie binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Vanaf dan spreken we niet meer van ordonnanties, maar van verordeningen. Die vallen buiten deze collectie.

De onderwerpen zeggen veel over datgene waar de overheid zich mee bezig hield. Het zal weinigen verbazen, dat de decreten op de eerste plaats, en wel voor bijna een kwart, over belastingen gaan. Ook hier is niets nieuws onder de zon! Een goede tweede vormen zaken als openbare orde, krijgsmacht en rechterlijke macht. Omdat Zeeland een soevereine staat was, hadden de Staten verregaande bevoegdheden, die tegenwoordig onder de landelijke regering vallen. Maar ook het functioneren van het provincieapparaat zelf was aan regels gebonden. De reglementen van het openbaar bestuur hadden een grote betekenis in de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 

IMG_7306

 Brochure met het wapen van Zeeland

 

Veel ordonnanties zeggen iets over de maatschappelijke omstandigheden van die dagen. Dan komt de geschiedenis een stuk dichter bij ons zelf. Veeziekten moeten aan de orde van de dag geweest zijn, gezien de angst voor besmetting die uit veel bepalingen spreekt. Handel speelde een belangrijke rol: over zout, graanhandel, bierbrouwerijen en consumptiegoederen in het algemeen sprak de provincie zich dikwijls uit. De landbouw krijgt niet veel aandacht, maar jacht en visserij des te meer. Yerseke was toen al het centrum van de schelpdiervisserij. In tijden van oorlog werden de waterwegen streng gecontroleerd.

Ofschoon ordonnanties taaie lectuur zijn, kunnen ze voor de onderzoeker veel opmerkelijk historisch materiaal uit het dagelijks leven bevatten. Zo werden reizigers op het eiland Noord-Beveland er in 1734 voor gewaarschuwd, dat er op de boerderijen veel loslopende kwaadaardige honden gehouden werden. In 1803 adviseerde de landelijke overheid van de Bataafse Republiek smokkelaars in het onveilige Vlissingen om hun handel naar Brouwershaven te verplaatsen en hun nering daar in alle rust voort te zetten. In 1664 werd er in heel Zeeland jacht gemaakt op landlopers: dit plakkaat moest later dikwijls herdrukt worden. Af en toe roofde men op Walcheren zo dikwijls materialen die tot versteviging van de dijken dienden, dat die dijken door dreigden te breken. En ook van valsemunterij was de bevolking niet vies. Evenmin als van prostitutie, die omschreven werd als “de zware en gruwelijke zonde van ontuchtigheid, hoererij en overspel”.

IMG_7307

 Een van de oudste Zeeuwse ordonnanties uit 1583

 

Dit is het inhoudelijke belang van de collectie ordonnanties van de Provincie Zeeland. Ze zijn op onze catalogus nu volledig op Zeelandtrefwoord ontsloten. Ze staan allemaal beschreven op Picarta, zodat belangstellenden uit heel Nederland en via WorldCat uit heel de wereld ze terug kunnen vinden. De volgende stap is natuurlijk om er opnames van temaken, en ze ook digitaal inhoudelijk doorzoekbaar te maken. Maar daar liggen nog wel wat andere prioriteiten vóór, eer dat we zover zijn.

Hiermee zijn overigens nog niet al onze ordonnanties toegankelijk, want dit zijn alleen nog maar de uitgaven van het Zeeuwse provinciebestuur. De stad Middelburg heeft in de zelfde periode nog minstens evenveel decreten uitgevaardigd. En daarna komen de andere steden en dorpen. Er is dus voorlopig nog voldoende werk. Wanneer deze collectie eenmaal volledig toegankelijk is, krijgt u het te horen van uw conservator. Maar u moet toch nog een jaar of wat geduld hebben.

Marinus Bierens, Conservator bijzondere collecties

Literatuur in Zeeland, een bijzondere digitale ontmoetingsplaats

dinsdag, 24 mei 2011

lezendeboerinnen

Een grandioos idee, zo werd dit initiatief van de Zeeuwse Bibliotheek genoemd bij de lancering en opening in 2007:  een website over “alles” wat er speelt in Zeeland op het gebied van literatuur. Na ruim vier jaar heeft literatuurinzeeland inderdaad zijn bestaansrecht bewezen.

De passie voor literatuur brandt in onze provincie en LIZ biedt een centrale kennis- en ontmoetingsplaats, waar lezers én schrijvers elkaar kunnen tegenkomen. De in Zeeland geboren en opgegroeide schrijfster van reisverhalen Carolijn Visser roemde de site en de inhoud daarvan onlangs nog expliciet: “wat gebeurt er veel in Zeeland op literair gebied!”

Beginnende schrijvers krijgen op LIZ een platform om hun werk te publiceren, maar Zeeland kent ook heel veel reeds landelijk gevestigde auteurs, waar op de site informatie over kan worden gevonden. In de vorm van biografieën, publicaties, gewonnen literaire prijzen en doorverwijzingen naar relevante websites, is er veel achtergrondinformatie over deze Zeeuwse coryfeeën. Betje Wolff is er te vinden en Jacob Cats, maar ook kinderboekenauteur Wim Hofman en dichteres Johanna Kruit.

125 x 200 WTFranca Treur en Floortje Zwigtman zijn voorbeelden van succesvolle, jonge schrijfsters, die een plaats op LIZ hebben gekregen. En natuurlijk niet te vergeten Hans Warren, auteur van de beroemde dagboeken, wiens complete literaire nalatenschap in 2004 in het bezit van de Zeeuwse Bibliotheek kwam.

LIZ biedt nog veel meer aan onderwerpen voor wie is geïnteresseerd in het bruisende Zeeuwse literaire leven. Het boek staat natuurlijk centraal, maar er is meer.

Alle actuele activiteiten op literair gebied, lezingen en boekpresentaties, schrijfworkshops en literaire café’s, kunt u zien in de dagelijks vernieuwde agenda. Adressen van boekhandels, uitgeverijen, bibliotheken en andere boekadressen hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Specifieke literaire informatie zoals over de Zeeuwse Boekenprijs of de serie De Slibreeks (bijzondere bibliofiele uitgaven met eerste vertalingen of opvallende debuten), kunt u opzoeken bij het onderdeel Dossiers.

Voor recente tijdschriftartikelen over Zeeuwse auteurs en Zeeuwse literaire onderwerpen wordt u doorverwezen naar de catalogus van de Zeeuwse Bibliotheek.

Op de homepage vindt u vooral de nieuwtjes. Wist u bijvoorbeeld dat de Middelburgse schrijfster Matty Meulmeester onlangs de roman Gaat een vrouw naar de advocaat heeft gepubliceerd? Een spannend verhaal over een vrouw die het niet langer pikt. Inderdaad, een variatie op de u vast wel bekende andere roman Komt een vrouw bij de dokter.

En wist u dat het Zeeuws-Vlaamse schrijversechtpaar Kisling en Verhuyck onlangs voor hun roman De duim van Alva is genomineerd voor de prestigieuze Gouden Strop, de prijs voor de beste misdaadroman van Nederland?

Een ander bericht is dat ‘onze’ Floortje Zwigtman op 25 mei a.s. de eer heeft om de Annie M.G. Schmidtlezing uit te spreken. floortjezwigtmanDe lezing wordt jaarlijks georganiseerd in het kader van de Annie M.G. Schmidt-leerstoel voor kinder- en jeugdliteratuur.

Er is veel Zeeuws schrijftalent! LIZ wil deze aankomende auteurs graag op weg helpen. Dit gebeurt door een podium te bieden voor gedichten en verhalen, maar ook door adressen aan te leveren van uitgevers en van fondsen waar event uele subsidies kunnen worden verkregen. Nuttige tips voor het aanvragen van financiële steun of het benaderen van een uitgever kunt u hier eveneens vinden.

Ook schrijfplannen of droomt u er al lang van om uw gedichten door een breder publiek te laten lezen? LIZ beschikt over een deskundige redactie, die kan beoordelen of uw werk geschikt is om op de website te plaatsen. De criteria waaraan uw verhaal of gedicht moet voldoen, worden duidelijk uitgelegd.

Steeds meer Zeeuwen zijn actief lid van een leeskring of roepen er zelf een in het leven. Enthousiast worden in zo’n kring met de regelmaat van de klok nieuw uitgekomen en ook oudere romans gelezen en gezamenlijk besproken. LIZ biedt u heel veel achtergrondinformatie. Van de dienstverlening voor leeskringen van de Zeeuwse Bibliotheek tot relevante websites en boeken met informatie over het organiseren van leeskringen en met boekbesprekingen en literatuurverwijzingen.

Het mag duidelijk zijn, Zeeland is een provincie waar literatuur een onderdeel van het dagelijks leven is. Zeeuwen lezen veel en Zeeland kent een groot aantal auteurs en literaire activiteiten. LIZ verzamelt al deze informatie voor u, zodat u in één oogopslag op de hoogte bent en blijft!

Anya Marinissen, webredacteur Literatuur in Zeeland

Kerst & Oud en Nieuw op zijn Zeeuws

dinsdag, 21 december 2010

Nog even en we vieren weer Kerstmis en Oud en Nieuw. De kerstboom wordt opgetuigd met glitterballen en andere versiersels. Kerstkaarten worden verstuurd. Ook zijn er diverse kerstmarkten waar allerlei spullen worden verkocht en waar glühwein wordt geschonken. Mensen brengen een bezoek aan familie en vrienden en bereiden feestelijke maaltijden.

Deze gebruiken komen oorspronkelijk niet uit Nederland.

Voor de kerstboom zelf moet al teruggegaan worden naar gebruiken in de Oudheid. In Egypte werd er voor de god Osiris een palmboom versierd en vereerd. In het oude Rome werd de den als boom van de god Baäl-Berith vereerd. Later vierden ze het feest Saturnalia, ter ere van Saturnus. Men gaf elkaar cadeautjes en liet de slaven tijdelijk vrij. De Germanen vierden het Zonnewendefeest en bij de Kelten werden er onder meer dode vogels in offerbomen gehangen.

In Duitsland werd in de gekerstende gebieden zo rond de 5e eeuw de spar gebruikt als een Boom des Levens in de kerken. Deze spar was behangen met appels, ouwel en koekjes. Dit waren tekenen van vruchtbaarheid.

Kinderen tuigen de kerstboom op (Vlissingen, 1960)

Kinderen tuigen de kerstboom op (Vlissingen, 1960)

De eerste kerstbomen werden zo rond 1500-1530 in de Elzas (o.a. Straatsburg) waargenomen. Ook deze waren versierd met fruit en koekjes. Nieuw was het gebruik van kaarsen. Pas in de 19e eeuw verspreidde het gebruik van de kerstboom zich verder over Europa. Vooral onder protestanten, de katholieken volgden later. Het Vaticaan hield dit lang tegen, want het neerzetten van een kerstboom werd gezien als een heidens gebruik.

In Zeeland, o.a. op Zuid-Beveland, was het in de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw gebruikelijk dat in de kerk kerstbomen werden versierd met sinaasappels, mandarijntjes en kaarsen. Deze kaarsen werden aangestoken met een lont dat met alle kaarsen verbonden was. Katholieken hielden het lang bij de kerststal, welke zo rond 1500 zijn intrede in de Nederlanden deed.

Omdat het een tijd van bezinning is, gaan mensen rond de Kerst naar de kerk. De protestanten gaan naar de kerkdienst, de katholieken naar de nachtmis. Vaak zijn er meerdere diensten op de Eerste en Tweede Kerstdag. Op Walcheren en Noord-Beveland hield men zelfs een ‘Derde Kerstdag’. Dit omdat de eerste twee meer rustdagen waren en de derde voor allerlei activiteiten was voorbehouden.

Ook de kerstmarkten hebben een Duitse oorsprong. Zo rond 1384 werd de eerste kerstmarkt in Bautzen gehouden. Op de kerstmarkten kon men allerlei dingen kopen, zoals cadeautjes en eetbare dingen, zoals krentenbrood, dat onder de namen kersttimp, kerstwig of kerststol zijn weg naar het grote publiek vond. Op Zuid-Beveland aten de mensen daarentegen tulband als ontbijt, gemaakt van brooddeeg. Dit werd met roomboter en witte basterdsuiker geserveerd. Bij het diner werd zeekraal gegeten.

Zeekraal (Bron: ministerieetenendrinken.weblog.nl)

Zeekraal (Bron: ministerieetenendrinken.weblog.nl)

De oudste kerstkaart dateert uit de 17e eeuw. Kerstkaarten werden vooral gebruikt door de adel. Dit gebruik stamt af van kerstgroeten die in de middeleeuwen vooral vooral uit hout werden gesneden.

Tijdens Oudjaar vond er op Zuid-Beveland het traditionele oudjaarszingen plaats. Dan gingen jongemannen verkleed langs de deur om liederen te zingen. Ze werden dan onthaald op krentenbrood en koeken. Ook kregen de jongemannen een borrel, veelal jonge klare. Kinderen gingen langs de deur om te koenkelen: liederen zingen met de rommelpot. In Noord-Brabant wordt de rommelpot foekepot genoemd. De kinderen kregen dan geld of snoep. In Yerseke is er sinds 1992 de Eerste Yerseksche Koenckelpotfanfare om deze traditie weer nieuw leven in te blazen.

Koenkelpot (www.koenckelpotfanfare.nl)

Koenkelpot (www.koenckelpotfanfare.nl)

Over de herkomst van oliebollen bestaan verschillende theorieën. Meer hierover kunt u lezen in de Wikipedia. In Zeeland komen er ook nieuwe tradities bij, zoals de nieuwjaarsduik te Vlissingen.

Nieuwjaarsduik te Vlissingen (2010)

Nieuwjaarsduik te Vlissingen (2010)

Speciaal voor Kerstmis & Oud en Nieuw is er weer een thema op de Beeldbank Zeeland aangemaakt. Daar kunt u de foto’s bekijken.

Ester van Dooren, beheerder audiovisuele en digitale collecties